เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 124 คน จากโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน เยี่ยมชมนิทรรศการฐานกาเรียนรู้ (ภาคบ่าย) ซึ่งได้เรียนรู้ตามอัธยาศัยในฐานการเรียนรู้ประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน , ฐานดาราศาสตร์ , ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ , ฐานเปิดโลกวิทยาศาสตร์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและตอบปัญหา ข้อสงสัย ให้กับน้องๆ ในแต่ละฐาน