เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2558 นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับและเปิดค่ายวิทยาศาสตร์แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (สันป่าก่อ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ครู 7 คนและนักเรียน 80 คน โดยค่ายในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเข้าฐานการเรียนรู้ คือ ครอบครัวดวงอาทิตย์ พรานล่าเหยื่อ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแมลง จรวดทะยานฟ้า ลกกลมลอยลม และดูดาวดูดี ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและมีความสนุกในการทำจรวดขวดน้ำ มีการแข่งขันกันระหว่างชั้นเรียนและเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย