• รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม  55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน  55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  6 เมษายน  2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน  55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  13 เมษายน  2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 17 เมษายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่ 18 เมษายน 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน  55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  20 เมษายน  2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่ 25 เมษายน 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน  55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  27 เมษายน  2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  4 พฤษภาคม  2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 10พฤษภาคม55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  11 พฤษภาคม  2555.
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่16พฤษภาคม 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 17พฤษภาคม55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  18 พฤษภาคม  2555.
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่23พฤษภาคม 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 24พฤษภาคม55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  25 พฤษภาคม  2555.
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่30พฤษภาคม 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 31พฤษภาคม55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  1 มิถุนายน  2555.
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  8 มิถุนายน  2555.
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 55
 • รายการวิทยุของ สวศลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  15 มิถุนายน  2555.
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.ลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  22 มิถุนายน  2555.
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่  27 มิถุนายน 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.ลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  6 กรกฎาคม  2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่  11 มิถุนายน 55
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.ลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม  2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันพุธ ที่  11 มิถุนายน 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.ลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม  2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ออกอากาศ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอน ออกอากาศ วันพฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.ลำปาง ออกอากาศ วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอ ออกอากาศวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะออกอากาศ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัส 26 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ. ลำปาง ออกอากาศวันศุกร์ที 27 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอออกอากาศวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ. แม่เมาะออกอากาศวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ. แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีวันที่ 1 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ. ลำปาง ออกอากาศ วันที่ 2 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอออกอากาศวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555
 • รายการการวิทยุของ สวศ. แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันที่ 9 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ. แม่เมาะออกอากาศวันที่ 8 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ. ลำปาง ออกอากาศวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอออกอากาศวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะออกอากาศวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส. แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.ลำปางออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอออกอากาศวันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะออกอากาศวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ. แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ.ลำปางออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอออกอากาศวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ. แม่เมาะออกอากาศวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส. แม่ฮ่องสอนออกอาการวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของ สวศ. ลำปางออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอออกอากาศวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.ออกอากาศวันพุธที่ 5 กันยายน 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส. แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส. ลำปางออกอากาศวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอออกอากาศวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.ออกอากาศวันพุธที่ 12 กันยายน 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส. แม่ฮ่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
 • รายการวิยุของ ศวส. ลำปางออกอากาศวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555
 • รายการวิทยุของราชภัฏเรดิโอออกอากาศวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.ออกอากาศวันพุธที่ 26 กันยายน 2555
 • รายการวิทุของ ศวส. แม่ฮ่่องสอนออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส.ลำปางออกอากาศวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
 • รายการวิทยุของ ราชภัฎเรดิโอ ออกอากาศวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.ออกอากาศวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส. แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส. ลำปางออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ราชภัฎเรดิโอ ออกอากาศวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.ออกอากาศวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส. แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส.ลำปางออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ราชภัฎเรดิโอ ออกอากาศวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.ออกอากาศวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส. แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส.ลำปางออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ราชภัฎเรดิโอ ออกอากาศวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.ออกอากาศวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส. แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส.ลำปาง ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ราชภัฎเรดิโอ ออกอากาศวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.ออกอากาศวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส.แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส.ลำปาง ออกอากาศวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555
 • รายการวิทยุของ ราชภัฎเรดิโอ ออกอากาศวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555
 • รายการวิทยุของวิทยาลัย กฟผ.ออกอากาศวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส.แม่ฮ่องสอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555
 • รายการวิทยุของ ศวส.ลำปาง ออกอากาศวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555