รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ที่ 

ชื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

1

นางอุบล  ทัศนโกวิท

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  กศน.อำเภอสันทราย

-การศึกษา

2

นายกิตติภูมิ  นามวงค์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

-การเมือง การปกครอง

3

นางฉายากร  อุ่นอานนท์

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง

-สาธารณสุข

4

ผศ.ปรีชา  โพธิ์แพง

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ

5

นายประจญ  ปรัชญ์สกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

-พัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

6

นายวุฒิชัย  วรรณกูล

ข้าราชการบำนาญ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

-ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

7

นายนิพัทธ์  สัตตรัตนขจร

ข้าราชการบำนาญ

อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

เพื่อการศึกษาลำปาง

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(การสอนวิทยาศาสตร์)

8

พันตำรวจโทหญิง ชนัดดา  บุญยฤทธิ์

สารวัตรอำนวยการ

สถานีตำรวจภูธรสบปราบ

-ความมั่นคง

9

นายจำเริญ  มูลฟอง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

เพื่อการศึกษาลำปาง

เลขานุการ

10

นางสาวมลิสา  เนตรสว่าง

รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ผู้ช่วยเลขานุการ