ปรัชญา "วิทยาศาสตร์ คือรากฐานการเรียนรู้สู่การพัฒนาประเทศ"

 

วิสัยทัศน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นทางเลือกอันดับ 1 ของกลุ่มเป้าหมายใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

 

พันธกิจ 

  1. จัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
  3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตของชุมชน
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อัตลักษณ์

มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

 

 เอกลักษณ์

กิจกรรมสนุกสนาน บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม