ชื่อสถานศึกษา   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

สถานที่ตั้ง   193 หมู่ 12 บ้านเขางค์ทอง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

สังกัด   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

เขตพื้นที่บริการ    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางรับผิดชอบให้บริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน  นักศึกษานอกโรงเรียนและประชาชนทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่  แม่ฮ่องสอน  เชียงราย  เชียงใหม่ และน่าน   

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

    1. เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วไป


    2. เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการเรียน รู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการจัดกิจกรรมการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เช่น ฐานการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ นิทรรศการเคลื่อนที่ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น


    3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อย่างกว้างขวาง มีความสนใจและติดตามวิทยากรใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์หรือมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน