ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

           กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 ชื่อภาษาไทย "ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง" ชื่อภาษาอังกฤษ "Lampang Science Centre for Education" อักษรย่อ "ศว.ลำปาง" มีหน้าที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน  ลำปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  แม่ฮ่องสอน โดยมีภารกิจหน้าที่ ดังนี้

บทบาทหน้าที่
           1. จัดและบริการ การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่

          2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อาทิ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดาราศาสตร์

          3. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

          4. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม

          5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม