หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

 

หลักสูตรปฏิบัติการชีววิทยา
หลักสูตรปฏิบัติการเคมี
หลักสูตรปฏิบัติการฟิสิกส์
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
หลักสูตรสภาวะโลกร้อน
หลักสูตรสารพิษในชีวิตประจำวัน
หลักสูตรสารเจือจาง สารปรุงแต่งและสารปนเปื้อนในอาหาร
โปรแกรมการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในระบบ ระดับประถมศึกษา
โปรแกรมการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โปรแกรมการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย