กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

1)ค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) ค่าย 1 - 2 วัน ใน ศว.ลำปาง

2)ค่ายอัจฉริยะทักษะวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ค่าย 1-2 วัน ใน ศว.ลำปาง

3)ค่ายถอดรหัสสัมผัสวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ค่าย 1-2 ใน ศว.ลำปาง

4)ค่ายไขความลับฉบับวิทยาศาสตร์ (กศน.) ค่าย 1-2 วัน ใน ศว.ลำปาง

5)ค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) 1-2 วัน นอก ศว.ลำปาง

6)ค่ายอัจฉริยะทักษะวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 1-2 วัน นอก ศว.ลำปาง

7)ค่ายถอดรหัสสัมผัสวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 1-2 วัน นอก ศว.ลำปาง

8)ค่ายไขความลับฉบับวิทยาศาสตร์ (กศน.) 1-2 วัน นอก ศว.ลำปาง


กิจกรรมนิทรรศการ

กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการในศูนย์วิทย์ฯลำปาง

กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่


กิจกรรมการศึกษา

กิจกรรมการศึกษา