คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
7  50%
มาก
4  28.6%
พอใช้
1  7.1%
ต้องปรับปรุง
1  7.1%
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1  7.1%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  14
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:12 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 18:18 น.