คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
7  58.3%
มาก
3  25%
พอใช้
1  8.3%
ต้องปรับปรุง
1  8.3%
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  12
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:12 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2018 เวลา 19:57 น.