คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
6  60%
มาก
3  30%
พอใช้
1  10%
ต้องปรับปรุง
0  0%
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  10
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:12 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2018 เวลา 13:13 น.