คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
12  46.2%
มาก
8  30.8%
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3  11.5%
ต้องปรับปรุง
2  7.7%
พอใช้
1  3.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  26
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:12 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019 เวลา 21:41 น.