คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
12  44.4%
มาก
9  33.3%
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3  11.1%
ต้องปรับปรุง
2  7.4%
พอใช้
1  3.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  27
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:12 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2020 เวลา 17:11 น.