คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
11  52.4%
มาก
7  33.3%
พอใช้
1  4.8%
ต้องปรับปรุง
1  4.8%
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1  4.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  21
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:12 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 08:56 น.