แผ่นพับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง แหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=85 Sat, 18 Jan 2020 12:18:02 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=86:brochure5&catid=43:brochure&Itemid=85
 
 
 

 

]]>
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Fri, 08 Jul 2011 07:03:26 +0000
แผ่นพับหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยโครงงาน http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=85:brochure4&catid=43:brochure&Itemid=85
 
 
 
]]>
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Fri, 08 Jul 2011 07:02:25 +0000
แผ่นพับวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=84:brochure3&catid=43:brochure&Itemid=85
 
 
 
]]>
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Fri, 08 Jul 2011 07:00:50 +0000
แผ่นพับนิทรรศการดาราศาสตร์ http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=83:brochure2&catid=43:brochure&Itemid=85
 
 
 

 

]]>
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Fri, 08 Jul 2011 06:59:44 +0000
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=82:brochure1&catid=43:brochure&Itemid=85
 
 
 
]]>
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Fri, 08 Jul 2011 06:55:50 +0000