หนังสือราชการ เรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัมนาอาชีพ (จิตอาสา เยียวยาประชาชน)