บุคลากร
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
 
Login เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday71
mod_vvisit_counterYesterday154
mod_vvisit_counterThis week343
mod_vvisit_counterLast week521
mod_vvisit_counterThis month71
mod_vvisit_counterLast month4255
mod_vvisit_counterAll days204511
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โทรศัพท์ : 0-5423-0855 / โทรสาร : 0-5423-0857 / E-mail : lpsci@hotmail.com

http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8492406_main_187.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8112822_main_184.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/43420461_gallery_main_456.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/31967114_gallery_main_76.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3548001_main_176.jpglink

ค่ายวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายให้ผู้รับบริการเกิดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน ...อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จาการทดลองในห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติจริง โดยจะมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้แนะนำวิธีการทดลองหรือการฝึกปฏิบัติควบคุม ...อ่านเพิ่มเติม

ฐานการเรียนรู้

เป็นการจัดแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการสื่อประสม ที่ทันสมัย น่าสนใจ ทั้งสื่อแสงสีเสียง ซึ่งผู้ชมจะได้รับทั้งความสนุกสนานไปพร้อมสาระความรู้ ...อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่

เป็นกิจกรรมที่เคลื่อนที่ออกไปให้บริการตามความต้องการของหน่วยงานและสถาน ศึกษาต่างๆ ที่ขอรับบริการโดยใช้รถนิทรรศการเคลื่อนที่ ...อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดและแข่งขัน

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์ อธิบายหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ...อ่านเพิ่มเติม

ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ นิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมประกวดและแข่งขัน
test

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมครู กศน. เรื่อง การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การทำโครงงาน ร่วมกับ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 1 ให้กับครู กศน. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 184 คน โดยมีนายคเชนทร์  มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานการเปิดการอบรม ซึ่งเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การรู้จักโครงงาน การวิจารณ์โครงงาน , ขั้นตอนการสอนการจัดกระบวนการเรียนรู้การทำโครงงาน และการฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงและการแก้ไขโครงงาน โดยนางกัลยา  หอมดี ครูชำนาญการพิเศษ บุคลากรศูนย์วิทย์ลำปาง และการอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 นายจำเริญ  มูลฟอง ผู้อำนวยการ และนางสาวพรวิมล  พันลา ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาขึ้นตรง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี

 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักวิชาการศึกษา

 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ด้านธรรมชาติวิทยา (
Thailand Natural History Day 2015)
ภายใต้หัวข้อมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
(The Nature Great Event) ระดับภาคเหนือ

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยา (Thailand Natural History Day 2015) ภายใต้หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event) ซึ่งมีใบสมัครจากโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ  จำนวน  25 ทีม โดยให้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยา จัดแสดงและนำเสนอด้วยวาจา เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค โดยคณะกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่

1.รศ.สุรกานต์  พยัคฆบุตร    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

2.ผศ.ดร.วาที  คงบรรทัด      จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่

3.นางตติยา   ใจบุญ           จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)

4.นางยุพเรศ   แก้วประสิทธิ์  จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

5.นางกัลยา    หอมดี          จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ซึ่งได้ทีมตัวแทนของภาคเหนือ จำนวน 10 ทีม ได้แก่

1.โครงงานการศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์ดักจับควันดำด้วยใยบวบเคลือบอนุภาคนาโน    โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  จ.นครสวรรค์

2.โครงงานศึกษาวงจรชีวิตของหนอนเยื่อไผ่  Omphisa Fuscidentolis Hampson       โรงเรียนวารีเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

3.โครงงานเตา คุณค่าแห่งสายน้ำ (The value of Spirogyra spp.) โรงเรียนพิริยาลัย  จ.แพร่

4.โครงงานมหัศจรรย์มดกินได้    โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  จ.เชียงใหม่

5.โครงงาน The Explosion of Supernova   โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

6.โครงงานม่อนเสาหินพิศวง   โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  จ.แพร่

7.โครงงานการศึกษาผลกระทบของการเผาตอซังข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวภาพบริเวณท้องนา   โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน

8.โครงงานขนุนดินพืชกาฝากนักคัดเลือกธรรมชาติ    โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  จ.ลำปาง

9.โครงงานมหัศจรรย์แหนแดง    โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่

10.โครงงานการศึกษาการแพร่กระจายของลูกยางนา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ซึ่งโครงงาน 10 ทีม ต้องนำผลงานไปจัดแสดงและนำเสนอด้วยวาจา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปร่วมแสดงผลงาน ในระดับนานาชาติต่อไป ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 นี้

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

วิทยาศาสตร์น่ารู้
prev
next

ของหวานทำให้ฟันผุได้อย่างไร ?

News image

น้ำตาลทำให้เกิดโรคฟันผุและโรคเหงือก แต่ปริมาณยังสำคัญน้อยกว่าจำนวนครั้งที่รับประทานเข้าไป ฉะนั้นการประนีประนอมระหว่างการตามใจตัวเองกับการป้องกันฟั...

อ่านต่อ...

ถุงน้ำ ไล่แมลงได้จริงหรือ

News image

หลักการใช้ถุงน้ำพลาสติกใสใส่น้ำมัดให้ตึง ผูกห้อยแขวนไว้ไล่แมลงวันนี้ ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และการใช้ประสาทรับภาพในการมองเห็นของตาแมลงวันมาผ...

อ่านต่อ...

ควันธูป ภัยร้ายใกล้ตัว

News image

ธูปทำมาจากขี้เลื่อย กาว น้ำมันหอมสกัดจากพืช ใบไม้ เปลือกไม้ รากไม้ เมล็ดพืช เรซิน และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมพอกอยู่บนก้านไม้ ธูปมีหลายรูป...

อ่านต่อ...

กล้วยสารพัดประโยชน์

News image

กล้วยหอมมีสารน้ำตาลอยู่ 3 ชนิดคือ ซุคโคส ฟรุคโตสและกลูโคส (sucrose, fructose and glucose) รวมทั้งเส้นใยอาหาร มันจะให้พลังงานแก่ร่างกายพร้อมนำไปใช้...

อ่านต่อ...

การพาสเจอร์ไรส์

News image

การพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization)คือ การถนอมอาหารชั่วคราววิธีหนึ่ง โดยใช้ความร้อนในอุณหภูมิระหว่าง 60 - 80 องศาเซลเซียส ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้จุลิ...

อ่านต่อ...

ลูกชิมแปนซี ความจำดีกว่าคน

News image

อย่าดูหมิ่นความสามารถทางสมองของชิมแปนซี นักวิทยาศาสตร์ ญี่ปุ่นทดลองแล้ว พบว่ามันมีความทรงจำเชิงภาพถ่ายที่ดีเป็นพิเศษเอาชนะนักศึกษามหาวิทยาลัยได้...

อ่านต่อ...
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
prev
next

ผลวิจัยใหม่ !! การดื่มกาแฟไม่มีผลต่อความดันโลหิตสูง

News image

ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการคาเฟอินทุกวัน การดื่มกาแฟวันละถ้วยต่อวันไม่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์บ้างคนให้คำแนะนำว่าการดื่มกาแฟจะมีผลต่อค...

อ่านต่อ...

หากลิฟท์ตก...จะทำอย่างไร

News image

ใครที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรืออพาร์ทเมนท์แล้วต้องใช้ลิฟท์ขึ้นๆลงๆอยู่บ่อยๆ คงต้องเคยเจอประสบการณ์ลิฟท์ค้างมาไม่มากก็น้อย ลิฟท์ค้างไม่ค่อยเท่าไหร่…แต...

อ่านต่อ...

วิธีประหยัดน้ำมันที่ได้ผล

News image

หลายคนอาจกำลังปวดหัวกับการขึ้นราคาน้ำมันที่รู้สึกว่าช่วงนี้ขยับขึ้นราคาบ่อยมาก วันนี้เรามีเคล็ดลับประหยัดน้ำมันมาฝาก 1.เติมน้ำมันแต่พอดีอย่าล้น เพ...

อ่านต่อ...

ขจัด 9 คราบบนเสื้อผ้า

News image

เรื่อง การซักเสื้อผ้าปกติเป็นหน้าที่ของสาวๆ ทั้งไม่โสดและโสดสนิท ซึ่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเครื่องซักผ้ามาอำนวยความสะดวกให้แล้ว แต่ปัญหาของคราบฝ...

อ่านต่อ...

อันตรายของความผอม!

News image

บางคนซีเรียสกับน้ำหนักตัวจนเกินไป ถึงกับต้องล้วงคอเพื่อให้อาเจียนเอาอาหารที่เพิ่งทานเข้าไปออกมา หรือที่เรียกว่า โรคบูลิเมีย เนอร์โวซา ขณะที่บางราย...

อ่านต่อ...

ทำไมต้องอยู่ไฟหลังคลอด

News image

การอยู่ไฟหลังคลอด แม้จะเคยได้ยินจากญาติผู้ใหญ่แต่ก็ไม่รู้ถึงความสำคัญ ทำให้ละเลยที่จะปฏิบัติตามแม้ว่าทั้งศาสตร์แผนจีนหรือแผนไทยต่างก็เห็นตรง กันเร...

อ่านต่อ...

โรคที่มากับแดด

News image

  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ ในแถบโซนของการมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดทั้งปี คนไทยจะชินกับอากาศร้อนและการมีเหงื่อออกเกือบตลอดทั้งวัน ดังนั้นในครอ...

อ่านต่อ...

"กินให้เหมาะ" บรรเทาอาการเจ็บป่วยยามท้อง

News image

ท้องที่โตขึ้นทุกวัน มักพาเอาอาการอีกหลายอย่างมาเยือนคุณแม่ เช่น ปวดหลัง ตะคริว ท้องผูก ฯลฯ แต่อย่าเพิ่งตกใจไป เพียงแค่เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าและ...

อ่านต่อ...

"กุยช่าย"บำรุงน้ำนมแม่

News image

กุยช่าย หรือดอกไม้กวาด เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ 30-45 ซม. มีเหง้าเล็กและแตกกอ ใบแบน เรียงสลับ รูปขอบขนาน โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน ช่อดอกแบบซี่ร่ม...

อ่านต่อ...

ทำไมไม่สบายต้องให้น้ำเกลือ

News image

ปกติแล้วร่างกายของคนเราจะเสียน้ำออกไปจากร่างกาย โดยการขับถ่ายเป็นน้ำปัสสาวะ หรือเป็นเหงื่อ หรือเป็นไอน้ำออกมาทางลมหายใจ รวมแล้วจะมีน้ำที่ขับออกมาจ...

อ่านต่อ...

ดื่มน้ำเย็นหลังอาหาร เสี่ยงมะเร็งลำไส้

News image

หลายคนๆเคยชินกับการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหลังจากรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาเพราะเชื่อกันว่า สามารถขจัดไขมันและแก้...

อ่านต่อ...

น้ำอัดลม ทำลายกระดูก

News image

โรคกระดูกพรุน คือโรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูก ซึ่งมีผลทำให้กระดูก ไม่สาม...

อ่านต่อ...

น้ำผลไม้ ทำให้ร่างกาย ดูดซึมยาได้ไม่ดี

News image

ผลการศึกษาของแคนาดา พบว่า น้ำผลไม้บางชนิด เช่น น้ำส้ม น้ำแอปเปิล และน้ำเกรพฟรุต อาจไปขัดขวางกระบวนการดูดซึมยาในร่างกาย ทำให้ยาที่กินเข้าไปรักษ...

อ่านต่อ...
ข่าวเด่นประจำวัน